piątek, 28 czerwiec 2019 10:23

Sprawozdanie 2018-2019

Napisał

PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA NR 22 W POZNANIU W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 HASŁEM PRZEWODNIM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 BYŁO:

„Mądrze - znaczy bezpiecznie” - podniesienie wiedzy dzieci i rodziców na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, Przedszkole nasze realizowało w bieżącym roku szkolnym temat z zakresu bezpieczeństwa. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, staraliśmy się uświadamiać mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. Nie tylko wdrażaliśmy dziecko do przestrzegania nakazów i zakazów, ale także przyzwyczajaliśmy je do „pewnych ograniczeń” jego wolności. Zwracaliśmy więc uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się w trakcie zabawy, kształtowaliśmy umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowaliśmy pomysły na bezpieczne spędzanie czasu wolnego, pomagaliśmy dzieciom zrozumieć reguły i normy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Ważnym celem było dla nas także poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu. Pragniemy bowiem, wyposażyć dziecko w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

W tym zakresie działania Przedszkola obejmują:

 1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placu zabaw, urządzeń elektrycznych itp.
 2. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń, oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu i poza nim.
 3. Stworzenie przez wszystkie grupy „Bezpiecznego kodeksu grupy”.
 4. Zebranie dla rodziców, w czasie którego zapoznali się ze wszystkimi procedurami dotyczącymi bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Realizowanie tematów kompleksowych poruszających tematykę bezpieczeństwa.
 6. Współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie realizacji programu edukacyjnego „Czyste Powietrze w wokół nas”
 7. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności przez dzieci podczas quizów i konkursów.
 8. Redagowanie w przedszkolnej gazetce „Puchatkowe Nowiny” rubryki pod hasłem „Z Puchatkiem zdrowo i bezpiecznie”.
 9. Spacery „na skrzyżowanie”, zajęcia edukacyjne oraz prelekcje kształtujące umiejętność bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze oraz w środkach komunikacji publicznej.
 10. Zorganizowanie na terenie placówki praktycznych zajęć dla dzieci z pierwszej pomocy dla dwóch najstarszych grup.
 11. Wycieczka jednej z grup do Komendy Miejskiej Policji.
 12. Udział nauczycielek oraz pracowników niepedagogicznych w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
 13. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u dzieci przedszkolnych w trakcie spotkań z lekarzem, stomatologiem, organizowanie zabaw tematycznych oraz kącików okazjonalnych itp.
 14. Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców na grę „Bezpieczna droga do przedszkola”.
 15. Realizacja programu własnego „Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak”.
 16. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem.
 17. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych poprzez okazjonalne rozmowy, zabawy dydaktyczne, literaturę, przedstawienia teatralne, dramę itp.
 18. Wizyta w przedszkolu psów - rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
 19. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę”. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – formuła zajęć dostosowana do grup wiekowych.
 20. Poznanie przez przedszkolaki praw i obowiązków dziecka.
 21. Udział społeczności przedszkolnej w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka’.
 22. Udział dzieci z dwóch najstarszych grup w konkursie plastycznym promującym bezpieczne zachowania „Stok nie jest dla bałwanów” organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
 23. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli poznańskich pod hasłem „Smog nas zje. O nie!’
 24. Opracowanie przez dzieci z grupy „Tygrysków” opowiadania pt. „W poszukiwaniu Czystego Powietrza” zamieszczonego w gazetce przedszkolnej.
 25. Cykliczne spotkania wszystkich przedszkolaków z przedstawicielami Straży Miejskiej – prelekcje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 26. Opracowanie ankiet dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli podejmujących tematy bezpieczeństwa.
 27. Opracowanie ankiet dotyczących zagrożenia smogiem.
 28. Uzupełnienie programu własnego „Ekologia już w przedszkolu” o nowy dział „Smog nas zje? O nie!
 29. Opracowanie z dziećmi w formie graficznej zbioru zasad „Bezpieczne lato”

 

Ponadto z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej Przedszkole nasze podejmowało w bieżącym roku szkolnym następujące zadania:

 • udział wychowanków w akcji „Akademia Aqafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • realizacja Programów własnych: „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, „Ekologia już w przedszkolu”, „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka”
 • wszystkie grupy kontynuują udział w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • realizowany jest projekt „Czytaj z Puchatkiem"
 • kontynuowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz logopedą
 • zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w zbiórkę darów dla podpoznańskiego przytuliska dla zwierząt
 • we wszystkich grupach wiekowych zorganizowane są stałe ekspozycje kącików przyrody
 • w grupie najmłodszej odbywają się co miesięczne warsztaty z książką
 • wycieczki do pobliskiej filii Biblioteki Publicznej
 • organizacja wycieczek integracyjnych dla dzieci i ich bliskich
 • organizowanie festynów promujących spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • udział grup: „Wiewiórki” oraz „Biedronki” w ” w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Dzieci dzieciom, czyli jak zachęcić rówieśników do mycia rąk”,
 • udział dzieci z dwóch najstarszych grup w spotkaniach edukacyjnych - ekolekcjach zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wraz ze Związkiem Międzygminnym "GOAP" przybliżającym dzieciom tematykę segregacji odpadów, dalszego postępowania z odpadami problemowymi oraz zasady dbania o czystość najbliższego otoczenia,
 • zagospodarowanie przez dzieci z grup „Biedronki” i „Tygryski” demonstratorów w ogrodzie przedszkolnym
 • organizacja we wszystkich grupach wiekowych „Tygodnia Małego Ekologa” w ramach realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • dzieci z grupy „Tygrysków” zrealizowały wycieczkę do teatru Animacji oraz Teatru Muzycznego, natomiast „Biedronki” do Teatru Muzycznego,
 • do wspólnego spotkania z literaturą zapraszani są rodzice, rodzeństwo oraz absolwenci
 • we wszystkich grupach wiekowych nauczycielki organizują spacery oraz wycieczki promujące aktywność wśród przedszkolaków
 • przedszkolaki codziennie mają zorganizowany pobyt na świeżym powietrzu
 • organizacja dni „Opiekuję się młodszym kolegą”
 • przystąpienie dzieci 6 – letnich do udziału w pilotażowej wersji programu edukacyjnego "Mamo, Tato - co Wy na to?", którego organizatorem jest Sanepid
 • zorganizowanie na terenie ogrodu Letniej Spartakiady Sportowej dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych „I Ty Możesz Zostać Olimpijczykiem”
 • organizacja Turnieju Piłkarskiego dla pobliskich placówek
 • wykorzystanie demonstratorów ogrodowych do prowadzenie ciekawych zajęć i zabaw
 • wyjazd do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.
Czytany 517 razy